ReadyPlanet.com
dot
√ť“ĻłßŅť“ Ľ√–™“√—į„Ļĺ◊ťĻ∑’Ť®—ßň«—ī™Ňļō√’ (§Ň‘°∑’Ť√ŔĽ)
ĘÕŗ™‘≠√Ť«ŃŇß∑–ŗļ’¬Ļ (§Ň‘°∑’Ť√ŔĽ)
®”Ļ«ĻľŔť™Ńŗ«ÁĽšęĶžĘ≥–Ļ’ť
¬—ߚэђ Ń“™‘°∑’ŤŇÁÕ°Õ‘Ļ„ĻĘ≥–Ļ’ť
bulletļō§§Ň∑—Ť«šĽ 19 §Ļ
dot
bullet§ťĻň“ĘŤ“«¬ťÕĻňŇ—ß
dot
°√ŃĽ√–™“ —Ńĺ—Ļłž
dot
bullet ”Ļ—°ĘŤ“« °Ľ .
bulletĘŤ“«ņŔŃ‘ņ“§
bulletĘŤ“«°√ŃĽ√–™“ —Ńĺ—Ļłž
dot
™Ňļō√’
dot
bulletņŔŃ‘Ľ√–ŗ∑»
bulletŠňŇŤß∑ŤÕßŗ∑’Ť¬«
bullet ‘Ļ§ť“otop
bulletŗļÕ√ž‚∑√»—ĺ∑žļ√‘°“√
bullet Ļß.°“√∑ŤÕßŗ∑’Ť¬«Ō®.™Ňļō√’
dot
∑”ŗĻ’¬ļ
dot
bullet«‘∑¬ō™ōŃ™Ļ ®.™Ňļō√’
bullet∑”ŗĻ’¬ļ ◊ŤÕŃ«Ň™Ļ
bullet ∂“Ļ’«‘∑¬ō/ŗ§ŗļ‘Ň∑’«’
bullet√“¬™◊ŤÕ ÕĽ.Ń™. Ľ√–®”®—ßň«—ī™Ňļō√’
dot
 ”Ļ—°Ľ√–™“ —Ńĺ—ĻłžŗĘĶ
dot
bullet ”Ļ—°Ľ√–™“ —Ńĺ—ĻłžŗĘĶ 1
bullet ”Ļ—°Ľ√–™“ —Ńĺ—ĻłžŗĘĶ2
bullet ”Ļ—°Ľ√–™“ —Ńĺ—ĻłžŗĘĶ3
bullet ”Ļ—°Ľ√–™“ —Ńĺ—ĻłžŗĘĶ4
bullet ”Ļ—°Ľ√–™“ —Ńĺ—ĻłžŗĘĶ5
bullet ”Ļ—°Ľ√–™“ —Ńĺ—ĻłžŗĘĶ6
bullet ”Ļ—°Ľ√–™“ —Ńĺ—ĻłžŗĘĶ7
bullet ”Ļ—°Ľ√–™“ —Ńĺ—ĻłžŗĘĶ8
dot
 ”Ļ—°ß“ĻĽ√–™“ —Ńĺ—Ļłž®—ßň«—īņ“§7
dot
bullet .Ľ™ .√–¬Õß
bullet .Ľ™ .®—Ļ∑ļō√’
bullet .Ľ™ .Ķ√“ī
bullet .Ľ™ . √–Š°ť«
bullet .Ľ™ .Ľ√“®’Ļļō√’
bullet .Ľ™ .©–ŗ™‘ßŗ∑√“
bullet .Ľ™ .Ļ§√Ļ“¬°
bullet .Ľ™ . Ńō∑√Ľ√“°“√
dot
 ∂“Ļ’«‘∑¬ōņ“§Ķ–«—ĻÕÕ°
dot
bullet «∑.™Ňļō√’
bullet «∑.®—Ļ∑ļō√’
bullet «∑.√–¬Õß
bullet «∑.Ķ√“ī
bullet «∑. √–Š°ť«
dot
NBT
dot
bulletNBT °√ōßŗ∑ĺ Ō
bulletNBT ŗ™’¬ß„ňŃŤ
bulletNBT ņŔŗ°ÁĶ
bulletNBT °“≠®Ļļō√’
bulletNBT  ßĘŇ“
bulletNBT ®—Ļ∑ļō√’
dot
ŗ«ÁļšęĶž ĻŤ“ÕŤ“Ļ
dot
bullet√—įļ“Ňš∑¬
bullet√—į ņ“š∑¬
bullet™Ňļō√’
bulletÕļ®.®—ßň«—ī™Ňļō√’
bulletŗŃ◊Õßĺ—∑¬“
bulletĶ”√«®ņŔł√ņ“§ 2
bulletŃ≥ĪŇ∑ň“√ļ°∑’Ť 14
bullet°“™“ī®—ßň«—ī™Ňļō√’
bulletš∑¬Ķ”ļŇ.§ÕŃ
bulletOTOP ®—ßň«—ī™Ňļō√’
bullet√—ļ Ń—§√ß“Ļ
dot
ĘŤ“«∑ťÕß∂‘ŤĻ
dot
bullet»√’√“™“‚ĺ Ķž
bulletpattaya mail
bulletchonburinews
bulletļ“ߊ Ļ‚ĺ Ķž
bulletchonburi108
bulletctv™Ňļō√’
bulletSrirachanews
bullet™Ňļō√’ ∑’«’
bulletļŔ√ĺ“Ļ‘« ž
bullet∑ťÕß∂‘ŤĻ™ŇÕÕĻšŇĻž
bulletInsidechonburi
bullet™Ňļō√’ļŔ√ĺ“
bulletÕł‘ĽļŔ√ĺ“
bulletĘŤ“«™Ň.§ÕŃ
bullet™Ňļō√’őÕ∑Ļ‘« ž
bullet ‘∑ł‘Ľ√–™“ÕÕĻšŇĻž
bullet —Ķň’ļļ’™īÕ∑§ÕŃ
bullet«‘∑¬ō™ōŃ™ĻŗŃ◊Õß™Ňļō√’
bullet™Ňļō√’ŗŃŇŇž
bulletĶ–«—ĻÕÕ°‚ĺ Ķž
dot
 ◊ŤÕ ‘Ťßĺ‘Ńĺž
dot
bulletš∑¬√—į
bulletŗīŇ‘Ļ‘« ž
bulletľŔť®—ī°“√
bullet‚ĺ Ķž∑Ŕŗī¬ž
bulletš∑¬‚ĺ Ķž
bulletŃĶ‘™Ļ
bullet§Ń ™—ī Ň÷°
bulletĘŤ“« ī
bulletĽ√–™“™“Ķ‘łō√°‘®
bulletį“Ļŗ»√…į°‘®
bulletŠĻ«ňĻť“
bullet ¬“Ń√—į
bullet°√ōßŗ∑ĺłō√°‘®
bullet ¬“Ńłō√°‘®
bulletINN
bulletBEC news
bulletnation
bulletip-tv
bulletnol
bulletBBC WORLD
dot
ŗ«ÁļšęīžňĻť“ Ļ„®
dot
bulletÕ Ń∑.
bullet ”Ļ—°ß“Ļ °.ĺ.
bullet Ň“°°‘ĻŠļŤß√—įļ“Ň
bullet°“√ļ‘Ļš∑¬
bulletĶ“√“ßŗī‘Ļ∑“ß√∂šŅ
bullet嬓°√≥žÕ“°“»
bullet√“§“Ļť”Ń—Ļ«—ĻĻ’ť
bulletphotoshop
bullet§ťĻ√ň— šĽ√…≥’¬ž
bulletłĻ“§“√ŗĺ◊ŤÕ°“√ŗ°…Ķ√
bullet»ŔĻ¬žĹ÷°Õļ√ŃĶ”√«®ņŔł√ņ“§ 2 ™Ňļō√’
bullet‚§√ß°“√ “ŮŰųý ĽŇō°ĺҗߧĻĺ‘°“√ ®“°ļŔ√ĺ“ ŔŤÕ’ “Ļ
dot
ŗ«Áļ‚∑√∑—»Ļž
dot
bulletTV3
bulletTV5
bulletTV7
bulletTV9
bulletTPBS
bulletastv
bulletNation
bulletTv ETV
bulletHit station
dot
‚Ň°°’Ő“
dot
bulletŅŔĶļÕŇ‚Ň°
bullet ‚Ń √ŅōĶļÕŇ®—ßň«—ī™Ňļō√’
bulletę’ŗ°Ń ž
bullet ĽÕ√žĶĺŔŇ
bullet ¬“Ń°’Ő“√“¬«—Ļ
bullet‚ÕŇ‘ŃĽ‘§
dot
ŗĘť“ ŔŤ√–ļļ Ń“™‘°
™◊ŤÕľŔť„™ť :
√ň— ľŤ“Ļ :
ŗĘť“ ŔŤ√–ļļÕ—Ķ‚ĻŃ—Ķ‘ :
bullet Ň◊Ń√ň— ľŤ“Ļ
bullet  Ń—§√ Ń“™‘°
dot


Ľ√–ŃŔŇŗŇĘ√∂°–ļ–


∑”ŗĻ’¬ļ ◊ŤÕŃ«Ň™Ļ

                           

                              √“¬™◊ŤÕ ◊ŤÕŃ«Ň™Ļ®—ßň«—ī™Ňļō√’

 

                             ◊ŤÕŃ«Ň™Ļ∑Ť“Ļ„īŃ’§«“ŃĽ√– ß§ž®–Õ—ĺŗī∑ĘťÕŃŔŇŠ®ťßŃ“∑’Ť

                           ID Line:  prcbi07 ň√◊Õ E-mail: tukcar11@hotmail.com

                 

™◊ŤÕ – Ļ“Ń °ōŇ

 —ß°—ī

∑’ŤÕ¬ŔŤ

‚∑√»—ĺ∑ž

E-mail

1.Ļ“¬ļ—≠≠—Ķ‘ ĺōŤŃĺ«ß

 

2. Ļ“¬ĻĺīŇ ∑ÕßŃ“°

3. Ļ“¬Ľ∑—°ĺŇ ™Ń™◊ŤĻ

™ŤÕß 3

 

(™Ňļō√’)

                  (ļ“ߊ Ļ)

7 ňŃŔŤ 5  Ķ”ļŇÕŤ“ß»‘Ň“ Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß ®—ßň«—ī™Ňļō√’  20000

 

084 – 4808885

                  

084 – 0728242

                     083 - 0066006

 

4.Ļ“¬ŗ°’¬√Ķ‘»—°ī‘ž Ň—ņĻ–°ŤÕŗ°’¬√Ķ‘

 

™ŤÕß 5

 

 

6 ∂ĻĻļ«√ ∂‘Ķ¬ž  

Õ”ŗņÕļť“Ļļ÷ß

®—ßň«—ī™Ňļō√’  20170

084-0949480 Fax.038-444970 087 - 1441188

 

5.Ļ“¬ļ—«ņ“  ŗ®‘ŃĻ“§

 

6.Ļ“¬«‘»“Ň Š ßŗ®√‘≠

7.Ļ“¬©ŇÕŃ į‘Ķ‘ —®®–«ß»ž

8.Ļ“¬šĺ‚√®Ļž Š ßĺ“

9.Ļ“¬ ōī  Ĺ—ß„®

™ŤÕß 7

Ļ. .ĺ.ĘŤ“« ī

ŗ§ŗļ‘Ň PTV  »√’√“™“

101/23 ňŃŔŤ 3    ňŃŔŤļť“Ļ»‘Ň“√Ń≥ž Ķ”ļŇŗ ŃÁī  Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß®—ßň«—ī™Ňļō√’ 20000

 

081 – 8638340 038 – 386567        

                          099 – 0538466    

062 - 2495635              

081 – 0005745

092 – 7766923

E-mail: burapa@hotmail.com

10.Ļ“¬ ō√ĺß…ž ∑ōŃŃ“ĻĻ∑ž

 

 

11.Ļ“ß “«™Ļ‘ī“ «—≤Ļłß™—¬

™ŤÕß 8 ™ŤÕß 5,Thai pbs,TNN24,       Õ—Ń√‘Ļ∑√ž∑’«’TRUE4U

                                 

Ļ. .ĺ.ľŔť®—ī°“√

 Ļ. .ĺ.š∑¬‚ĺ Ķž

Ļ. .ĺ.ļť“ĻŗŃ◊Õß

ŗ«ÁĽšęĶž Ļ. .ĺ. ¬“Ń

17/237  ęÕ¬Ļĺ√—ĶĻžĶ”ļŇļ“߼ғ √ťÕ¬Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß         ®—ßň«—ī™Ňļō√’ 20000

081-8691121    

 

 

 

086-3732423 

puknews@hotmail.com Line:0818691121

 

puifbi@gmail .com              Line:pui14698

12.Ļ“¬ —Ńņ“…≥žļ√‘ļŔ√≥ž

13.Ļ“ß “««√√≥Ļņ“ ŗ°‘īĽ√“ß

14.Ļ“¬≥—įĺ—™√ž »√’ ō«√√≥ž

™ŤÕß 7 (ļ“ߊ Ļ)

                      Ļ. .ĺ. ŗīŇ‘Ļ‘« ž

                     

Ļ. .ĺ. š∑¬√—į

53/20 ňŃŔŤ 3       Ķ”ļŇļť“Ļ «Ļ      Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß ®—ßň«—ī™Ňļō√’   20000

038-270283

038-270283

086-8363761

 

038-270600

 

15.Ļ“¬ĺ‘™—¬ ŗ™’Ť¬«™“≠ĽĮ‘ļ—Ķ‘

Ļ. .ĺ. ¬“ŃĻ‘« ž

33/1 ňŃŔŤ 7   Ķ”ļŇļť“Ļ™ť“ß Õ.ĺĻ— Ļ‘§Ń   ®—ßň«—ī™Ňļō√’ 20140

038-462016

Fax 038-462016

081-3057345

 

16.Ļ“¬™‘Ļ∑—Ķ Ń—ß°√ ō√°“Ň

Ļ. .ĺ.š∑¬√—į

Ļ. .ĺ. ŗ ’¬ßŃň“™Ļ

21/3 ňŃŔŤ 3          ęÕ¬°“√Ľ√–Ľ“™Ňļō√’ Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß ®—ßň«—ī™Ňļō√’20000

081-7822327

038-275196

081-4263153

 

 

 

17.Ļ“¬Ľ√–∑’Ľ °Õļ°ō»Ň

Ļ. .ĺ. ‘∑ł‘Ľ√–™“

64/2 ňŃŔŤ 5   Ķ”ļŇňĻÕß√’ Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß®—ßň«—ī™Ňļō√’ 20000

081 - 8659916

 

18.Ļ“¬≥ņ—∑√ž  ĘōĻĻ“°Ň—ī

Ļ. .ĺ.ŃĶ‘™Ļ

Ļ. .ĺ.∑ťÕß∂‘ŤĻ™Ň

Ļ. .ĺ. §Ń ™—ī Ň÷°

48/23 ňŃŔŤ 3       Ķ”ļŇļť“Ļ «Ļ       Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß        ®—ßň«—ī™Ňļō√’20000

081-9963690

038-796233

 

19.Ļ“¬«√«‘∑¬ž«‘™™ō«ß»ž

Ļ. .ĺ. ĘŤ“«ŗ»√…į°‘®

803/4 ∂ĻĻŗ®ĶĻž®”Ļߧž 

Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß   ®—ßň«—ī™Ňļō√’  20000

081-8618388

 

20.Ļ“¬Ń“Ļĺ°“ĻĶžĘ®√ŗī™

 

š∑¬√—į∑’«’

Ļ. .ĺ. ¬“ŃĻ‘« ž

∑‘ĺŃ≥’ŗ§ŗļ‘Ň

46/8  ňŃŔŤ  3       Ķ”ļŇļť“Ļ «Ļ  Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß  ®—ßň«—ī™Ňļō√’20000

081-5715052

 

 

21.Ļ“¬łĻ“ ł√√Ń«“®“

ĘŤ“«™Ň

45 ňŃŔŤ 8 Ķ”ļŇŗ ŃÁīÕ”ŗņÕŗŃ◊Õß ®—ßň«—ī™Ňļō√’ 20130

081-5657149

 

 

22.Ļ“¬Ń“Ļĺ     łō«–Ľ√–ī‘…įž

ę’ŗÕ ‚ĺ Ķž

39/3 ňŃŔŤ4    Ķ”ļŇňĻÕß√’ Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß™Ňļō√’ ®—ßň«—ī™Ňļō√’20000

089 - 9929110

 

23.Ļ“¬√ōŤß√—ĶĻž  ōļ‘ĻĶ—Ļ

™ŤÕß 13  ¬“Ńš∑¬ TV,ļ“ß°Õ°™“ŗĻŇ, ‘∑ł‘Ľ√–™“,‚ĽŇ‘  TV, ‘∑ł‘Ľ√–™“ÕÕĻšŇĻž

61/36 ňŃŔŤ 1 Ķ.ļť“Ļ «Ļ Õ.ŗŃ◊Õß ®.™Ňļō√’ 20000

085-5032477

 Rungratn38@gmail.com

24.Ļ“¬ļō≠ Ťß   §” –Õ“ī

Ļ. .ĺ.ę’.ŗÕ .‚ĺ Ķž

Ļ. .ĺ. ‘∑ł‘Ľ√–™“

12/9 ęÕ¬ 19      ∂ĻĻļ“ߊ Ļ “¬ 2Ķ”ļŇŠ Ļ ōĘ  Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß ®—ßň«—ī™Ňļō√’2000

086-3134015

 

 

 

 

 

25.Ļ“¬§Ň“¬   Ľ—ťĻň«Ť“ß

√“¬°“√«‘∑¬ō

35/2 ňŃŔŤ 7    Ķ”ļŇňĻÕߚѝŠīß  Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß  ®—ßň«—ī™Ňļō√’ 20000

038-213629

086-8291265

089-0325700

 

26.Ļ“¬®—°√“«ōł°ō»Ň

Ļ. .ĺ.ŗ ’¬ß™Ň

274/13 ňŃŔŤ 5  Ķ.ļť“Ļ «Ļ  Õ.ŗŃ◊Õß  ®.™Ňļō√’ 20000

0-3875-2400

08-1340-5752

 

27.Ļ“¬«‘√—ĶĻž   ļō≠°Õß

Ļ. .ĺ. ŗīŇ‘Ļ‘« ž

Ļ. .ĺ.ŗ √’™Ň

105 ňŃŔŤ 5              Ķ”ļŇŃ“ļšľŤ Õ”ŗņÕļť“Ļļ÷ß ®—ßň«—ī™Ňļō√’ 20170

038-444861

081-88986032

 

28.Ļ“¬šĺļŔҬžŗ √‘Ń “Ķ√ž

 

29.Ļ“¬ŗÕ° ‘∑ł‘ž ©Ť”ÕťÕĻ

™ŤÕß 3 (»√’√“™“-ŠňŇŃ©ļ—ß)

                                   

Ļ ĺ ™Ňļō√’‚ĺ Ķž

 

150/12  ňŃŔŤ2      Ķ”ļŇ ō√»—°ī‘ž Õ”ŗņÕ»√’√“™“®—ßň«—ī™Ňļō√’20110

 

089-9312068 038-328439

Fax 038-328438

081-4298103

to.srirachapost@gmail.com

30.Ļ“¬®“√ō   ōĘ»√’

 

™ŤÕß 7

(»√’√“™“)

144/5 ∂ĻĻ ōĘōŃ«‘∑Ķ”ļŇ»√’√“™“  Õ”ŗņÕ»√’√“™“  ®—ßň«—ī™Ňļō√’20110

038-328438-9

087-1270062

081-4298103

 

31.Ļ“¬Õ”Ļ“®ŇŇ‘ĶŇ“«—Ҭž

™ŤÕß 9 (»√’√“™“)

18/8 ňŃŔŤ 3  Ķ”ļŇ ō√»—°ī‘ž Õ”ŗņÕ»√’√“™“ ®—ßň«—ī™Ňļō√’ 21120

086-8153232

038-324530

Fax. 038-341870

 

32.Ļ“¬ √√≥ĺńĶ¬ž °Ň“ß™—¬

33.Ļ“¬ ō∑—»Ļž ļō≠™Ť«¬ňŇ◊Õ

š∑¬√—į

53/241 ňŃŔŤ 9       Ķ”ļŇ∑ōŤß»ōĘŇ“        Õ”ŗņÕ»√’√“™“ ®—ßň«—ī™Ňļō√’ 20110

038-321990

089-251111

086-3520111

 

34.Ļ“¬ Ń™“¬ŗĺ™√√—ĶĻž

 

ŗīŇ‘Ļ‘« ž

»√’√“™“

102/26  ęÕ¬«—ī®’ĻĶ”ļŇ ō√»—°ī‘ž Õ”ŗņÕ»√’√“™“ ®—ßň«—ī™Ňļō√’20110

080 265 3223 ,

089 833 1400 

tao_click @hotmail.co.th

35.Ļ“¬ŗ®‘ī»—°ī‘ž Š ß∑Õßŗ®√‘≠

36.Ļ“ß “«łĻņ—    ß«Ļ∑√—嬞

37.Ļ. .°—≠≠“√—ĶĻž  ∑—ļŗňŇÁ°

38.Ļ“¬ ō√»—°ī‘ž»√’Ļ—Ļ∑«ß§ž

Ļ ĺ.ľŔť®—ī°“√√“¬«—Ļ 360

73/6   ňŃŔŤ 1Ķ”ļŇ ō√»—°ī‘ž Õ”ŗņÕ»√’√“™“®—ßň«—ī™Ňļō√’ 20110

 

 

099-3649241

                        099-0650494 

                      099-1422556

                            089-9397539

 

39.Ļ“¬ Ń™—¬ °Ļ°«‘ļŔҬž»√’

Ļ ĺ.Ľ√–™“™“Ķ‘Ļ‘« ž

227/14   ňŃŔŤ 12   Ķ”ļŇ∑ōŤß»ōĘŇ“        Õ”ŗņÕ»√’√“™“      ®—ßň«—ī™Ňļō√’ 20110

038-354134

081-4370567

 

40.Ļ“¬ŗ°√’¬ßš°√  ‘ßňšĺ»“Ň 

41.Ļ. . Ń®‘Ķ√ ĻťÕŃŇťÕŃ

42.Ļ“¬≥—Įį™—¬ ĺōŤŃī“√“

43.Ļ. .®‘√“ņ√≥žňĻōĻī’

Ļ. .ĺ.™Ňļō√’‚ĺ Ķž

150/12  ňŃŔŤ2      Ķ”ļŇ ō√»—°ī‘ž Õ”ŗņÕ»√’√“™“ ®—ßň«—ī™Ňļō√20110

( ”Ļ—°ß“Ļ Ń“§Ń ◊ŤÕŃ«Ň™Ļ»√’√“™“)

080-1008686

081-0048763

085-5575469

086-7862337

081-4298103

 

44. ŃĺŇ ¬»į“»—°ī‘ž 

Ļ. .ĺ.»√’√“™“

102/13 ∂ĻĻ ō√»—īī‘ž 1 ęÕ¬«—ī®’Ļ Ķ”ļŇ»√’√“™“Õ”ŗņÕ»√’√“™“       ®—ßň«—ī™Ňļō√’  20110

0948431797

 

45.Ļ“¬ĺ—≤Ļ–. ęťÕĻ ōĘ 

46.Ļ“¬¬◊Ļ¬ß§ž ¬‘Ļī’∑√ß

Ļ ĺš∑¬√«ŃĺŇ—ß

52/60   ňŃŔŤ9 Ķ”ļŇ∑ōŤß ōĘŇ“ Õ”ŗņÕ»√’√“™“®—ßň«—ī™Ňļō√’ 20110

084-8046256

                      086-0682341

pattana_310@ hotmail.com

jokung_991@hotmail.com

47.Ľņ“ī“ ń“™“

Insidechonburi

64/84  ňŃŔŤ4 Ķ”ļŇň—«¬°–Ľ‘ Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß ®—ßň«—ī™Ňļō√’ 20130

 

0813562881

 

48.Ļ“¬ł«—™™—¬ ŗĽŇŤß —≠≠“

49.Ļ“¬ÕĻ—Ļ∑ž °‘Ťß √

49.Ļ“¬łĻ∑√—嬞 ĻťÕ¬ Õ“ī

™ŤÕß 3

 

415/3 ∂ĻĻĺ—∑¬“ “¬ 3Ķ”ļŇňĻÕ߼√◊Õ      Õ”ŗņÕļ“ßŇ–Ńōß     ®—ßň«—ī™Ňļō√’   20150

 

 

50.Ļ“¬™—¬¬»ľŔťĺ—≤Ļĺß»ž

™ŤÕß 5 ļ.‚ ņ≥ ŗ§ŗļ‘ťŇ ∑’«’

(ľŔť®—ī°“√)

410/7  ęÕ¬ ’ī“Õĺ“√ž∑ŗŃťĻ  ∂ĻĻĺ—∑¬“ “¬ 3 ňŃŔŤ 9 Ķ”ļŇňĻÕ߼√◊Õ Õ”ŗņÕļ“ßŇ–Ńōß®—ßň«—ī™Ňļō√’  20150

081-9824611 081-9824611

 

51.Ļ“¬«‘™™ōĶ—≥Ī»‘√‘

™ŤÕß 9

 

102/32 ęÕ¬Ķ√ßĘť“ŃłĻ“§“√°√ōßŗ∑ĺ  ®”°—ī “Ę“ļ“ßŇ–Ńōß  Ķ”ļŇĻ“ŗ°Ň◊Õ  Õ”ŗņÕļ“ßŇ–Ńōß®—ßň«—ī™Ňļō√’  20150

0-3842-1833

Fax. 038-422432

081-3055520

086-3937928

 

52.Ļ“¬Õł‘ļī’  ļō≠™“Ň’

53.Ļ“¬«‘ŗ™’¬√  Š ßŠ°ť«

™ŤÕß 7

53  ňŃŔŤ5   Ķ”ļŇ‚ĽŤßÕ”ŗņÕļ“ßŇ–Ńōß

®—ßň«—ī™Ňļō√’ 20260

089-2462889 089-2462889

 

54.Ļ“¬Õ—Ńĺ√  Š ßŠ°ť«

š∑¬ PBS

ŃĶ‘™Ļ

ĺ—∑¬“Ļ‘« ž

 

081-7626777 081-7626777

 

  

55.Ļ“¬°‘ĶĶ‘»—°ī‘ž     Ę”∑Õß

į“Ļŗ»√…į°‘®

131/2 ňŃŔŤ 9 ∂ĻĻ ōĘōŃ«‘∑ Õ”ŗņÕļ“ßŇ–Ńōß ®—ßň«—ī™Ňļō√’20150

038-425751

08-425751

 

56.Ļ“¬Õōŗ∑Ļ ŗňŇ◊ÕÕŤÕĻ

 ◊ŤÕĶ–«—ĻÕÕ°

 

 

261-3ňŃŔŤ 9 ∂ĻĻĺ—∑¬“ “¬ 3 Ķ”ļŇňĻÕ߼√◊ÕÕ”ŗņÕļ“ßŇ–Ńōß      ®—ßň«—ī™Ňļō√’  20150

087-9943770

081-636-9258

086-6196928

 

57.Ļ“¬ŗ √‘Ń»—°ī‘ž  ņ“ĻĻ∑ž

Ļ“Ļ“ľŔťĻ”

358-42 ňŃŔŤ 9 ňŃŔŤļť“Ļŗ®√‘≠√—ĶĻž¬ŤÕ¬        Õ”ŗņÕļ“ßŇ–Ńōß ®—ßň«—ī™Ňļō√’ 20150

038-411063

038-412709  

081-3075614

 

58.Ļ“¬ ō√»—°ī‘ž ∑ōŃŃ“ĻĻ∑ž

 ¬“Ń

59/79 ňŃŔŤ 9 ęÕ¬ňĻÕßň‘Ļ 5  Ķ”ļŇňĻÕ߼√◊ÕÕ”ŗņÕļ“ßŇ–Ńōß    ®—ßň«—ī™Ňļō√’  20260

038-727336 

089-2268488

 

59.Ļ“ß “«Ļ—Ļ∑«ī’ ŗ∑«“Ň”ł“√

ĘŤ“«ŗīÁī

116/9-10  ∂ĻĻĺ—∑¬“-Ļ“ŗ°Ň◊Õ Õ”ŗņÕļ“ßŇ–Ńōß ®—ßň«—ī™Ňļō√’ 20260

038-732095

 

60.Ļ“¬ÕĻō»“ Ļž»√’ÕĻ—ĻĶž

ĺ—∑¬“š∑Ńž

272/12  ∂ĻĻĺ—∑¬“-Ļ“ŗ°Ň◊Õ  Ķ”ļŇĻ“ŗ°Ň◊ÕÕ”ŗņÕļ“ßŇ–Ńōß    ®—ßň«—ī™Ňļō√’  20150

038-423777

 

61.Ļ“¬¬ō∑łĺß»ž»√’ŗŃł“°ōŇ

62. Ļ“ßŇ—īī“«—Ҭž¬‘Ťß¬ß

ĺ—∑¬“ĺ’ŗĺ‘Ň

 

20/15-16  ňŃŔŤ 10Ķ”ļŇňĻÕ߼√◊Õ  Õ”ŗņÕļ“ßŇ–Ńōß              ®—ßň«—ī™Ňļō√’  20150

081-6348656

086-6416431

086-8332914

 

63.Ļ“¬»ōņ°√Õ√√§Ļ—Ļ∑ž

ĺ—∑¬“«‘™—ŤĻ

171/14  ňŃŔŤ 6 Ķ”ļŇĻ“ŗ°Ň◊Õ ęÕ¬ĺ—∑¬“ŗňĻ◊Õ7 Õ”ŗņÕļ“ßŇ–Ńōß ®—ßň«—ī™Ňļō√’  20150

085-9886429

 

 

64.Ļ“¬ņ“ °√ ®—Ļ∑√žß“Ń

 

ĺ—∑¬“ŗŃŇž

 

 

370/7-8  ňŃŔŤ 9  ∂ĻĻĺ—∑¬“ “¬ 2 Ķ”ļŇňĻÕ߼√◊Õ Õ”ŗņÕļ“ßŇ–Ńōß®—ßň«—ī™Ňļō√’  20260     

085-0870-059

038-411240-1

 

 

65.Ļ“¬∑—°…‘≥Ń≥ĪŇ

66.Ļ“ß “««‘ “   ©‘Ńī’

ĺ—∑¬“∑Ŕŗī¬ž

                   ©ļ—ļņ“…“Õ—ß°ń…

42/91-93  ∂ĻĻ ōĘōŃ«‘∑Ķ”ļŇňĻÕ߼√◊Õ Õ”ŗņÕļ“ßŇ–Ńōß             ®—ßň«—ī™Ňļō√’  20150

038-213629

089-8291265

089-0325700

 

67.Ļ“¬Ň—∑łńĶ ≥  ßĘŇ“

 

ľŔť®—ī°“√

(ĺ—∑¬“-ļ“ßŇ–Ńōß)

Manager On Line

ĺ’ŗ§ŗļ‘ťŇ∑’«’

73/6 ňŃŔŤĶ”ļŇ ō√»—°ī‘žÕ”ŗņÕ»√’√“™“ ®—ßň«—ī™Ňļō√’ 20110

081-4491977

K_maonkie@hotmail.com

 

Mgr_Online_kenglinkz@hotmail.com

68.Ļ“ß “«≥—į√—ĶĻžŗ°’¬√Ķ‘Ę®√ĺ—Ļłōž

 

ļ“ß°Õ°‚ĺ Ķž -‚ĺ Ķž∑Ŕŗī¬ž

6/40  ňŃŔŤ 3 Ķ”ļŇ Ķ”ļŇ ō√»—°ī‘ž Õ”ŗņÕ»√’√“™“ ®—ßň«—ī™Ňļō√’20110

081-5767602

081-6529696

 

 

69.Ļ“¬Ļĺ ōĺŇ ¬“Ļ√—Ѭž

Õ—§Ļ’ŗ∑«–őÕĶĻ‘« ž

 

 

ļť“ĻŗŇĘ∑’Ť 78/5 ňŃŔŤ∑’Ť 8∂ĻĻ ōĘōŃ«‘∑  Ķ”ļŇļ“ßŇ–Ńōß Õ”ŗņÕļ“ßŇ–Ńōß ®—ßň«—ī™Ňļō√’ 20150

080-5675881

 

70.Ļ“¬ÕōīŃŗ°’¬√Ķ‘   (Ļ‘√“™) ∑‘嬞»√’°ōŇ

71.Ļ“¬Ļ—Ļ∑ĺŇ∑‘嬞»√’ 

ĘŤ“«ŗ§ŗļ‘ťŇ —Ķň’ļ

       ľŔť ◊ŤÕĘŤ“«   ”Ļ—°ĘŤ“«š∑¬  

Õ Ń∑.  Ľ√–®”®—ßň«—ī™Ňļō√’

ľŔť ◊ŤÕĘŤ“«  Ļ. .ĺ.ĘŤ“« ī  

Ļ. .ĺ. ŠĻ«ňĻť“

Ļ. .ĺ.ĺ‘Ńĺžš∑¬  

Ľ√–®”ĺ◊ťĻ∑’Ť ŗŃ◊Õßĺ—∑¬“

ŠŇ– Õ”ŗņÕļ“ßŇ–Ńōß ®—ßň«—ī™Ňļō√’

ľŔť ◊ŤÕĘŤ“«š∑¬∑’«’ ’ ™ŤÕß 7 ľŔť ◊ŤÕĘŤ“«

Ļ. .ĺ.ĘŤ“« ī  Ļ. .ĺ. ¬“Ń√—į

Ļ. .ĺ. ŠĻ«ňĻť“ 

Ļ. .ĺ.ĺ‘Ńĺžš∑¬  

ļ√√≥“ł‘°“√ĘŤ“«ŗ§ŗļ‘ťŇ∑’«’ —Ķň’ļ  

ŠŇ– ľŔť ◊ŤÕĘŤ“«ŗ§ŗļ‘ťŇ∑’«’™ŤÕß  ™Ňļō√’  1 

Ľ√–®”ĺ◊ťĻ∑’ŤÕ”ŗņÕ —Ķň’ļ ®—ßň«—ī™Ňļō√’

«‘∑¬ō™ōŃ™Ļ 102.25 MHz  

 ”Ļ—°ß“ĻĘŤ“« —Ķň’ļ

99/26 ňŃŔŤ 5

Ķ”ļŇ —Ķň’ļ  

Õ”ŗņÕ —Ķň’ļ

®—ßň«—ī™Ňļō√’

20180

 

 

081-3455203

087-5871068

nirachnews@hotmail.com

rescue_158@hotmail.com

 

72.Ļ“¬√«’‚√®Ļž Š «ßŃ’

 

»√’√“™“‚Ņ°— 

211/135 ňŃŔŤ 11  Ķ”ļŇňĻÕßĘ“Ń      Õ”ŗņÕ»√’√“™“      ®—ßň«—ī™Ňļō√’20230

0891288099

 

srirachafocus@hotmail.com

 

 

  

73.Ļ“¬∑ń…ģ’ ĺ—Ļ™ōŃ®‘Ļī“

Ļ ĺ.FARANG

 

089 – 7516809

Fax. 038 367032 038 367032

 

74.Ļ“ß “««√ĺ√√≥ Õ√√§ļōĶ√

 

Ļ ĺ.ĺ—∑¬“ŗĺŇ 

Fax. 038 41499

 

 

75.Ļ“¬ ō√»—°ī‘ž ∑ōŤŃŃ“ĻĻ∑ž

 

Ļ ĺ. ¬“Ń

 

 

 

Fax. 038-732095

089-2268488

038 713298

sakseechang@loxiofo.co.th

76.Ļ“¬łĻ∑√—嬞ĻťÕ¬ –Õ“ī

 

Ļ ĺ.ĘŤ“«ŗīÁī

Ļ ĺ.§Ń™—īŇ÷°,ĘŤ“« ī

 

 

081 – 3622799

038 732095

Fax.038732095

tanachap@hotmail.com

 

 

77.Ļ“¬ī‘ŗ√° Ľ√’™“™“≠

78.Ļ“¬Õ”Ļ«¬™—¬ ŃŇ‘Ň“

ľ™.ľŔť™Ť«¬ľŔť ◊ŤÕĘŤ“«š∑¬∑’«’ ’™ŤÕß 3

Ļ ĺ. ◊ŤÕĶ–«—ĻÕÕ°™ŤÕß3

 

 

 

 

086 – 5567504

Fax.038727197

direksuatawunaok@hotmail.com

 

79.Ļ“¬ĺ™√ĺ—≤Ļ»—°ī‘ž šĺļŔҬž

                           80.Ļ“¬®’√«—≤Ļž ĺōŤŃ®‘Ķ

ĺ—∑¬“ŗīŇ‘ī‘« ž

 

                                       

 

 

 038 233418

 038 232316         

Fax. 038-232316

Fax. 038-426233

hyperyut@hotmail.com

news@pattayadailynews.com

 

81.Ļ“¬ÕĻ—Ļī“∑‘嬞∑Õß

Ļ ĺ.ĺ—∑¬“∑Ŕŗī¬ž

 

 

086 – 8332914

038 314534

Fax. 038-371415

Nana_thip@yahoo.com

82.Ļ“ß “«Ľ‘¬Ļō™łĻ»—°ī‘ž√ōŤßŗ√◊Õß

 

 

081 - 7818876

038–371411–1

Fax. 038-371415

PATTAYA.COM

83.Ļ“¬łĻ‚™Ķ‘  ÕĻō«“√

 

 

84.Ļ“¬ĺ— °√ ňÕŃ™◊ŤĻ

Ļ ĺ.ĺ—∑¬“Ļ‘« ž™ŤÕß 9

ĺ—∑¬“īÕ∑§ÕŃ

3/225  ∂ĻĻĺ—∑¬“ “¬ 3 Ķ”ļŇňĻÕ߼√◊Õ Õ”ŗņÕļ“ßŇ–Ńōß ®—ßň«—ī™Ňļō√’  20150

 

 081 – 7818876

038 371411-4 Fax. 038-371415

 

Day-vy19780@hotmail.com

pattayanewacenter@hotmail.com homcheen888@hotmail.com

85.Ļ“¬ ßŤ“  Ļ‘∑ ō√‘«ß…ž

86.Ļ“¬«‘ ‘∑ł‘ Ľ‘ŤĻĺ“«ß»ž

Ļ ĺ.Pattaya Times

www.pattayatimea.co.th

 

086 – 0775228

                          087 – 1324174

038 – 301045 038 – 423108 Fax. 038-416149

 

Pinpawong_visith@hotmail.com

 

87.Ļ“¬Ľ—≠≠“ «‘ŗ»… ‘ßňž

                     88.ĺ—Ļłž∑‘嬞§ō≥“√—ĶĻ°ōŇ

Pattaya One News

 

081 - 5751954

038 – 411115

Fax. 038-411116

Soline_power@hotmail.com

 

89.§ō≥ł’√√—°…ž      ō∑ł“ł‘«ß…ž

90.§ō≥ŗ°’¬√Ķ‘»—°ī‘žļō≠™Ť«¬ŗňŇ◊Õ

91.§ō≥īō ‘Ķ ļō≠™Ť«¬ŗňŇ◊Õ

š∑¬√—į ļ“ßŇ–Ńōß

 

 

089 – 7159310

089-7515025 038 – 720074 038 – 411588 Fax. 038-423700

 

tumnews@gmail.com

newsthhairath@hotmail.com

92.§ō≥«—™√–   Š°ť«°“ňŇß

93.§ō≥»—°ī“   ĺō≤ňÕŃ

94.§ō≥Ľ√’ī“     ōŤŃ∑Õß

                       95.§ō≥ÕōīŃ∑√—嬞  §”ņŔ

Ļ ĺ.ĺ—∑¬“ĺ‘ŗĺ‘Ň

 

 

              (ļ√√≥“ł‘°“√)

 

083 – 2474613

082 – 6847710

089 – 8321318

087 – 5375042

038 427586

081 8154581

Fax.038 - 429774

Sakda_034@hotmail.com Nanny_pattayapeople@hotmail.com

Preeda_people.co.th    

eagfun@hotmail.com

96.§ō≥»—°ī‘ž™—¬ Ľ√“ߧž∑Õß

97.§ō≥§—Ńņ’√ž Õ“ļ ō«√√≥

98.§ō≥√ťÕ¬   ‚ĺłž “

99.§ō≥Ļ’ÕÕĻ  Ň”Ń≥’™Ň

Ļ ĺ.ĺ—∑¬“‚ĺ Ķž

(ļ√√≥“ł‘°“√)

 

 

089 – 0585085

086 – 1499878

081 – 9370200

080 – 1818188

038 303477

Fax.038 -303477

Jikko19@gmail.com

pattayapost@hotmail.com

khamphi_new@hotmail. com

pe9nation@gmail.com

100.§ō≥ŃĻĶ√’  §™«ß§ž

 

Ļ ĺ.ĺ—∑¬“ŗŃŇž

(ļ√√≥“ł‘°“√)

 

 

083 – 6189349 038 411240 Fax. 038-427596 Fax. 038-411833

Montree_kot@hotmail.com

 

 

101.§ō≥Ļ‘Õ√    Ň”Ń≥’Ļ‘Ň


ňĻ—ß ◊Õĺ‘Ńĺžĺ—∑¬“‚ĺ Ķž

315/170-171       ∂ĻĻ∑—ĺĺ√–¬“ ňŃŔŤ12Ķ”ļŇňĻÕ߼√◊Õ      Õ”ŗņÕļ“ßŇ–Ńōß     ®—ßň«—ī™Ňļō√’ 20150

Fax.038-303477  
                      081-9451071

081-9451071

 

102.§ō≥®”Ļߧž Õ¬ŔŤß“Ļ

Ļ ĺ.ŃĶ‘Ľ√–™“√“…Į√ž

 

 

084 - 5377653

Fax. 038-425740

prpattaya@yahoo.com

gambkk@hotmail.com

103.§ō≥ņŔ√‘Ļ∑ž  Ļńņ—¬

 

104.§ō≥Ľ«√ōĶŃž √“√‘°“Ļ—Ļ∑ž

 

Ļ ĺ.ŃĶ‘Ľ√–™“™Ļ

 

 

081 - 5725503

090 - 3811347

084 - 9465452

038 425740

Fax. 038 -425740

Phurin2511@hotmail.com

 

tonpottang@hotmail.com

105.§ō≥ ō√™“ ņ“§ “√»√’

Ļ“Ļ“ľŔťĻ”

 

083-0823965 Fax. 038-412709

 

106.§ō≥ŗ™‘ß™“≠∑Õß ōĘ

 

™Ňļō√’™“ŠĻŇ

Chonburichannel

 

  

087 - 5437248

038 - 338111

 

praduetion@chonburichannel.com

107.§ō≥Ę«—≠™—¬∑Õßß‘ť«

 

108.§ō≥«‘ŃŇ√—ĶĻž  ‘ßňžĻ‘°√

√“¬°“√ ’ —ĻĶ–«—ĻÕÕ°

  

086 - 8295777

081 - 5629541

 

Kwanchai-seesan@hotmail.com

Vimolrat_sing@hotmail.com

109.§ō≥«‘«—≤Ļž   »‘√‘«—≤Ļž

 

110.§ō≥ŗļ≠®Ń“» »√’«‘ ō∑ł‘ž

√“¬°“√Ķ–«—ĻÕÕ°

«“š√Ķ’ť Ľ√–™“ŗ √’

 

085 - 2842991

081 - 6525229

038 - 719099

038 – 716579

 

111.§ō≥ÕĻōĺߧž ∑‘Ń‘Ň°ōŇ

Ķ”√«®ŠŇ–∑ŤÕßŗ∑’Ť¬«

Photo  Reporter

 

089 – 6064036

038 - 703165

Fax. 038-703165      

Police_tourist_newa@hotmail.com

112.§ō≥łĻ®—°…ž°ŃŇ

113.§ō≥ÕĻō°ŔŇ°√–®Ť“ߊ®ťß

114.§ō≥°√√≥‘°“√žŠ ßŠ°ťß

ĺҗ߼«ß™ĻĘŤ“«

ŗīŇ‘Ļ‘« ž,

ŗ ’¬ß ¬“ŃņŔŃ‘ņ“§

 

 081 - 5677673

 

083 - 1118029

newa@puangchon.com

  anukoonnews@hotmail.com

115.§ō≥√ōŤß√—ĶĻž Õł‘‚™§łĻ ‘∑ł‘ž

TV ONLINE

www.tvpattaya.com

 

 

082 - 0748705

116.§ō≥Õ”ĺŇ ļ—«°ŇŤ”

www.sattahipbeach.com

 

 

038 462016

Nutt_1987@hotmail.com

counterfc@hotmail.com

117.§ō≥°—ĻĶ‘Ļ—Ļ∑ž ‘ßňžĻ‘ŗ«»Ļž

118.§ō≥ł’√–√—°…ž  ō∑ł“ł‘«ß…ž

119.§ō≥®’√“«—®Ļž ĺ—Ļłž√—™Ķņ‘≠‚≠

ň—«ňĻť“»ŔĻ¬žĘŤ“«

                    ņ“§Ķ–«—ĻÕÕ°          Ļ ĺ. ◊ŤÕ Ńō∑√

Õ“™≠“°√√Ń

 

087 – 0228558

089 – 7159310

038 – 368355

081 - 5928897

S_lion1964@hotmail.com

tumnews@gmail.com

boeling_tum@hotmail.com

the_joob@hotmail.com

120.§ō≥ĺō≤‘ĺ√ ŗĽŇŤß —≠≠“

 

™Ňļō√’‚ĺ Ķž

ľŔť®—ī°“√ņ“§Ķ–«—ĻÕÕ°

 

083 0166076

038 – 410329

038 – 312283

 

 

 ľŔť§«ļ§ōŃĘŤ“«ŠŇ–√–ļļ “√ Ļŗ∑» : Ļ“¬ļ”√ōß ŗĻ’¬ŃĻ“§